Мрежа Натура 2000 в Родопите

Натура 2000 е общоевропейска мрежа от територии, в които целта е да се запазят най-ценните видове на флората и фауната плюс техните местообитания. Натура 2000 не е идентична с природните резервати, а териториите се определят на принципа за съхраняване и устойчиво използване на природните ресурси, когато човекът и природата съжителстват в хармония и са си взаимнополезни.

С 34% от територията на страната ни, попадаща в екологична мрежа Натура 2000, България се нарежда на едно от първите места в Европа. От 2013 г страната ни се гордее и с единна интегрирана географска информационна система за опазване, планиране, управление и публичност на екологичната мрежа. В Източните Родопи имаме 9 територии Натура 2000 с обща площ от 233 347 ха. Това означава, че 56% от българските Източни Родопи са защитени от ЕС.

Научете за ползите от Натура 2000 от видеото на БДЗП ТУК

Видео на СДП "Балкани" за Натура 2000 - научи сега, научи повече в YouTube